دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، فروردین 1403، صفحه 1-230