بررسی قابلیت حضورپذیری و عوامل مؤثر بر تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری (نمونۀ موردی: بوستان ملت شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

قابلیت حضورپذیری، کلیدواژۀ اصلی در دستیابی به تعاملات اجتماعی و رمز موفقیت فضای شهری است. در این راستا، مطالعۀ حاضر تلاش دارد قابلیت حضورپذیری و تعاملات اجتماعی در فضای بوستان ملت شهر مشهد (به‌عنوان مهم‌ترین بوستان با عملکرد شهری)، را بررسی کند. مطالعۀ توصیفی-تحلیلی و متغیرهای تحقیق، شامل: موقعیت فضایی عناصر بوستان و میزان اقبال عمومی به آن‌ها در راستای تعامل افراد است. حجم نمونه با توجه‌ به تعداد بازدیدکنندگان و نوع آزمون‌های آماری، 200 نفر تعیین شد. پس از مطالعات اسنادی و تدوین مدل ‏مفهومی ‏تحقیق، همۀ عناصر مستقر در بوستان (شامل920 موقعیت)، با استفاده از دستگاه GPS برداشت و در پایگاه اطلاعات مکانی ذخیره شد. به‌منظور تحلیل داده‏ها از سه دسته مدل‌های 1) آمار کلاسیک (جداول فراوانی و آزمون ‏تی)، 2) چیدمان فضایی و معیارهای‏آن (ارتباط، انتخاب، هم‌پیوندی، طول و عمق) و 3) معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان‏ داد که از منظر قابلیت ‏حضورپذیری، بوستان ملت، تنوع کارکردی را نشان می‏دهد. از سوی ‏دیگر محاسبۀ معیارهای چیدمان فضایی حکایت از آن داشت که بخشی از فضای بوستان، در مسیر حرکت بازدیدکنندگان قرار نمی‏گیرد. همچنین نتایج نظرسنجی حاکی از عدم‌آشنایی افراد با موقعیت برخی عناصر مهم بود. یافته‏های مطالعه درخصوص الگوهای تعامل افراد نشان داد باوجود تمایل نسبتاً مناسب تعامل افراد با یکدیگر، این تعامل عمیق نبوده و تنها شامل گپ‎‎های کوتاه‏مدت است؛ همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد که در بین موقعیت‌های بوستان، مزار شهدا، کافی‏شاپ، تجهیزات ورزشی، دریاچه و فضای سبز بیشترین نقش را در بروز تعاملات اجتماعی نشان می‏دهند. استنباط از یافته‏های تحقیق بیانگر آن بود که سه موضوع تنوع کارکردی، موقعیت مکانی و ارزشمندی عناصر فضا می‏توانند به‌عنوان سرفصل‌های اصلی در تحقق تعاملات اجتماعی گسترده، در بستر فضای شهری مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Accessibility and Influencing Factors on Social Interactions in Urban Spaces (Case Study: Mellat Park in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Mustafa Amirfakhrian 1
  • Mohammad Reza Arab 2
  • Mohammad Jambarjooqi 3
1 Assistant Professor of the Education Department of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
2 PhD student in geography and urban planning at Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
3 Master student of geography and urban planning at Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Accessibility is the key to high-impact social conditioning as well as the secret behind successful city spaces. For this purpose, this study endeavors to investigate the accessibility and social interactions of people in Mellat Park of Mashhad city (as the most important park with an urban function). The descriptive-analytical study and its variables include: the spatial location of the elements of the park and the degree of the correspondence of public traffic. The mass of the sample with regard to the number of visitors and the type of statistical tests, was determined to be 200 people. After conducting documentary-based research and composing the conceptual model of the research, all elements located within the park (including 920 locations), were extracted using a GPS device and were saved in the location database. Three models were utilized as a means to analyze the data, including: 1) classic statistics (quantitative and experimental tables), 2) spatial positioning and its criteria (connection, choice, interconnection, width, and depth), and 3) structural equations. The results indicate that, from the perspective of accessibility, Mellat Park is functionally diverse. On the other hand, the estimation of the spatial positioning criteria demonstrates that a part of the park is not placed within the walking area of visitors. In addition, the results of the survey also indicate that people are unaware of the locations of some important elements. The findings of this study concerning the patterns of people’s interactions indicated that, in spite of the relatively proper interaction of the people with each other, these interactions were not deep and only included short chats. Also, the results of the structural equations demonstrated that, among the locations within the park, the Martyrs’ grave, the coffee shop, the sports equipment, the lake, and the green area play the biggest role in initiating social interactions. Deductions based on the findings of this study indicate that, the three subjects of functional diversity, spatial positioning, and the value of the elements within the space can be considered as major factors for the realization of widespread social interactions within the background of urban areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mellat Park
  • Accessibility of space
  • Social interactions
  • Mashhad city
ابراهیمی، حسین؛ یزدانی، وحید. (1392). محاسبۀ تبخیر و تعرق فضای سبز به روش سیال (مطالعۀ موردی: بوستان ‌ملت شهر مشهد)، نشریۀ پژوهش‌های حفاظت آب ‌و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دورۀ بیستم، شمارۀ 3، صص 131-151.https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222069.1392.20.3.7.9
اکبری، نعمت‌الله. (1384). مفهوم فضا و چگونگی اندازه‌گیری آن در مطالعات منطقه‌ای، فصلنامۀ پژوهش‌های‌اقتصادی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی، دورۀ هفتم، شمارۀ 23، صص 39-68.https://ijer.atu.ac.ir/article_3765.html
اکبری ریابی، محمد؛ امیر عضدی، حسین. (1398). راهکارهای طراحی فضاهای عمومی با هدف شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در محلۀ گنبد کازرون، فصلنامۀ علمی-تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری، میلاد فتحی، سال دوم، شمارۀ 3، صص 1-16.https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1499379/
الیاسی، ابراهیم؛ زندیه، مهدی؛ محمودی، آکام. (1395). بازطراحی بوستان‌های شهری با تأکید بر توسعۀ اجتماع‌پذیری (موردمطالعه: بوستان‌های شهر مهاباد)، فصلنامۀ پژوهش‌های منظر، انجمن علمی منظر ایران، سال سوم، شمارۀ 6، صص 25-42.https://elmnet.ir/account/login?returnUrl=%2Fversions%2F1734046-36132
امیدیان کلاشگرانی، لیلا؛ ثقفی اصل، آرش؛ ستاری ساربانقلی، حسن؛ فرامرزی، مهسا. (1401). بررسی و تحلیل میزان مطلوبیت کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 کلان‌شهر تهران)، فصلنامۀ مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دانشگاه مازندران دورۀ نهم، شمارۀ 31، صص 151-169.https://doi.org/10.22080/usfs.2022.22477.2197
آرام، فرشید؛ قرائی، فریبا؛ حبیبی، میترا. (1396). بررسی نقش فضای سبز بر حضور ساکنان و افزایش تعاملات اجتماعی در محله‌های دارای بازار دوره‌ای (نمونۀ موردی: بازار روز شهر همدان)، نشریۀ علمی-پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران دورۀ هشتم، شمارۀ 13، صص 135-146.https://doi.org/10.30475/isau.2018.62053
بخشی، مینا. (1395). شناخت و تحلیل فضای شهری، انتشارات آذربخش، تهران.https://parhambook.com/product/detail/13131/
برغمدی، مجتبی؛ مشکینی، ابوالفضل. (1400). انسان، محوری‌ترین وجه افتراق مفاهیم مکان-فضا با توجه به آرای هایدگر و لوفور، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دانشگاه تربیت مدرس، دورۀ بیست‌وپنجم، شمارۀ 1، صص 120-90.http://dorl.net/dor/20.1001.1.16059689.1400.25.2.5.2
پاک‌نهاد، حدیثه؛ پژوهان‌فر، مهدیه. (1396). بهبود الگوهای کیفیت فضایی پارک‌های شهری به‌منظور افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان (نمونۀ موردی: پارک‌های شهر گرگان)، مجلۀ آمایش­جغرافیایی­فضا، دانشگاه گلستان، دورۀ هفتم، شمارۀ 26، صص 183-197.
پوراحمد، احمد. (1396). قلمرو و فلسفۀ جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.http://dorl.net/dor/20.1001.1.16059689.1400.25.2.5.2
پیری، عیسی. (1390). تبیین علمی حکمروایی مطلوب و کارایی ارتباطی شهر، مطالعۀ موردی نظام شهری استان آذربایجان شرقی، پایان‌نامۀ دکتری، دانشگاه تبریز.https://www.virascience.com/thesis/555937/
توسلی، محمود؛ بنیای، ناصر. (1386). طراحی فضاهای شهری، فضاهای شهری و جایگاه آن در زندگی و سیمای شهری، انتشارات شهیدی، تهران. https://www.gisoom.com/book/11031676/
حاتمی‌نژاد، حسین؛ مرادپور، نبی؛ صفایی رینه، مصطفی. (1399). تحلیل عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده درجهت حضورپذیری زنان، فصلنامۀ چشم‌انداز شهرهای آینده، انجمن جغرافیایی ایران، دورۀ اول، شمارۀ 3، صص 15-30.http://jvfc.ir/article-1-70-fa.html
حبیبی، عبدالله؛ جاهد قدمی، محمد؛ هدایت‌نژاد کاشی، سید مصطفی. (1399). بررسی کیفیت فضای شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی از طریق تکنیک (ANP). نمونۀ موردی: محله دارآباد تهران، مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان، سال دهم، شمارۀ 35، صص 239-256.http://jvfc.ir/article-1-70-fa.html
حسن‌پور، آناهیتا؛ امیدواری، سمیه؛ صدر ارحامی، محمدحسین. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری (نمونۀ موردی: میدانچه جلفا - اصفهان)، معماری‌شناسی، انجمن معماری و شهرسازی ایران، سال اول، شمارۀ 5، صص 1-9.https://ensani.ir/fa/article/387306/
حلیمی، شبنم؛ قنبران، عبدالحمید. (1400). ارائۀ سیاست‌های طراحی فضای شهری به‌منظور افزایش انسجام اجتماعی نمونۀ موردی: محوطۀ بوستان تقوی‌شهر اسلام‌شهر، نشریۀ علمی-تخصصی شباک، موسسه مطبوعاتی مطالعات کاربردی شباک، سال چهارم، شمارۀ 3، صص 139-150.https://ensani.ir/fa/article/474393/
حم بزی، خدار؛ میرشکاری، محمدعلی. (1394). ارزیابی دیداری محیط و منظر پارک ملت زاهدان با رویکرد ترجیحات مردمی، فصلنامۀ آمایش محیط، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، دورۀ هشتم، شمارۀ 31، صص 1-23.https://ensani.ir/fa/article/519581
داوودپور، زهره؛ صبوری، فرزانه. (1391). به‌کارگیری تکنیک (FMEA) در عرصۀ شهرسازی به‌منظور پیشگیری و حل مشکلات فضاهای شهری (موردمطالعه: بوستان دانشجو تهران)، مجلۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دورۀ سوم، شمارۀ 10، صص 125-146.https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285229.1391.3.10.7.8
دانش‌پور، سید عبدالهادی؛ چرخچیان، مریم. (1386). فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی، باغ نظر، دورۀ چهارم، پژوهشکده هنر-معماری و شهرسازی نظر، شمارۀ 7، صص 19-28.https://www.bagh-sj.com/article_64.html
رحیمی‌نژاد، فرزاد؛ تیموریان، محمد؛ پیرمحمدی، محمد. (1395). بررسی نقش عناصر تجمع‌پذیر در تعاملات اجتماعی محله‌ای سنتی، مطالعات هنر و معماری، دانشگاه کاشان، دورۀ دوم، شمارۀ 4، صص 195-201.https://www.sid.ir/paper/501835/fa
سجادزاده، حسن؛ محمدی، فائزه. (1394). نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی خیابان‌های شهری (نمونۀ موردی: خیابان امام خمینی آمل)، فصلنامۀ برنامه‌ریزی توسعۀ شهری و منطقه‌ای، دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول، شمارۀ 2، صص 149-175.https://doi.org/10.22054/urdp.2016.7260
سلطانی، علی؛ نامداریان، احمدعلی. (1390). تحلیل نقش فضاهای شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهرها، پارادایم ارتباط، فصلنامه علمی ـ پژوهشی باغ نظر، پژوهشکده هنر-معماری و شهرسازی نظر، دوره 8، شماره 18، صص 75-84.http://ensani.ir/fa/article/299807/
سید حسنی پیله رود، لاله؛ قمیشی، محمد. (1397). ارزیابی تعاملات اجتماعی فضاهای شهری در کشورهای اسلامی (نمونۀ موردی: شهر مقدس مشهد)، ششمین کنگرۀ علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی.https://civilica.com/doc/931754/
شاد دل، لیا. (1397). نقش فضاهای عمومی شهری در تبیین الگوی شهر دوستدار بانوان در مشهد، رسالۀ دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ ادبیات و علوم‌انسانی، گروه آموزشی جغرافیا.http://geographydept.um.ac.ir/index.php?edugroups
شریف‌نژاد، جواد؛ عابدینی، اصغر؛ عباسی، سیده هاله. (1395). مدرنیسم و شهر (با تأکید بر شهرهای ایران)، دومین کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز.https://civilica.com/doc/657096/
شکویی، حسین. (1392). اندیشه‌های نو در فلسفۀ جغرافیا، انتشارات گیتاشناسی، چاپ پانزدهم، تهران.https://gitashenasi.com/
صدری، آرش؛ بانکیان تبریزی، آرزو؛ رفایی افشار قزلباش، شادی. (1398). تأثیر پیاده‌راه بر افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری بجنورد (نمونۀ موردی: خیابان طالقانی، محدودۀ میدان شهید تا مخابرات)، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، سال نوزدهم، شمارۀ 54، صص 81-102.https://jgs.khu.ac.ir/article-1-3153-fa.html
صلیبی، ژاسنت (1390). تحلیلی بر سهم ارتباطات غیر‌ کلامی در کنش متقابل اجتماعی، جامعه‌پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره 2، 109-101.https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_243.html
عباس‌زاده، شهاب؛ رحمان‌زاده، مصطفی؛ عسکری رابری، اباصلت. (1396). بررسی نقش پلیس بر میزان تعاملات اجتماعی شهروندان در فضاهای عمومی شهری با میانجی‌گری امنیت اجتماعی، فصلنامة پژوهش‌های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین سال نهم، شمارۀ 3، صص 167-190.https://ensani.ir/fa/article/394984/
عباس‌زاده، شهاب؛ گوهری، حمید. (1393). فضاهای معنامحور و میادین اجتماعی در شهرسازی اسلامی رکن گمشده (فضاهای تعاملی) در کلانشهرهای ایرانی-اسلامی امروز، نشریۀ شهر پایدار، انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران دورۀ اول، شمارۀ 1، صص 164-191.http://ensani.ir/fa/article/359092/
علیمردانی، مسعود؛ مهدی‌نژاد، جمال‌الدین؛ افهمی، طلیعه. (1395). رشد کیفی فضای شهری به‌منظور ارتقای تعاملات اجتماعی (نمونۀ موردی خیابان احمدآباد مشهد)، فصلنامۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه سمنان، دورۀ چهارم، شمارۀ 7، صص 5-14.https://aaj.semnan.ac.ir/article_2594.html
غفوری، سمیه؛ کهن‌سال، محمدرضا؛ قربانی، محمد. (1393). بررسی ارزش تفرجی و زیبایی‌شناختی بوستان‌ها و فضای سبز (مطالعۀ موردی: بوستان ‌ملت مشهد). اولین­همایش­بین‌المللی­علمی­راهبردی­توسعۀ گردشگری­جمهوری­اسلامی­ایران­چالش‌ها و چشم‌اندازها، مشهد.‌https://civilica.com/doc/337888/
قدس، حسین؛ بمانیان، محمدرضا؛ مرادی‌نسب، حسین. (1397). واکاوی مؤلفه‌های ساختاری تعاملات اجتماعی در فضاهای اجتماع‌پذیر (خیابان ستارخان، فلکۀ اول تا فلکۀ دوم صادقیه)، فصلنامۀ برنامه‌ریزی توسعۀ شهری و منطقه‌ای، دانشگاه علامه طباطبایی، سال سوم، شمارۀ 5، صص 55-80.https://doi.org/10.22054/urdp.2020.42908.1129
قلمبر دزفولی، مریم؛ نقی‌زاده، محمد. (1393). طراحی فضای شهری به‌منظور ارتقای تعاملات اجتماعی (مطالعۀ موردی: بولوار بین محله‌ای)، نشریۀ هویت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، سال هشتم، شمارۀ 17، صص 15-24.https://journals.srbiau.ac.ir/article_3164.html
کالن، گوردون، (1395). گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.https://www.gisoom.com/book/11235793
کوزه‌گرکالچی، لطفعلی؛ ضرغامی، سعید؛ آقایی، پرویز. (1393). سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در فضاهای سبز عمومی (موردپژوهی: پارک ملت تهران)، پژوهشنامۀ جغرافیای انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی-پژوهشکده انتظامی، امنیتی، اجتماعی، دورۀ دوم، شمارۀ 7، صص 139-156.https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/26363/61607/794942
لطیفی، امین؛ سجادزاده، حسن. (1393). ارزیابی تأثیر مولفه‌های کیفیت محیطی بر الگوی رفتاری در پارک‌های شهری، نشریۀ مطالعات شهری، دورۀ سوم، دانشگاه کردستان، شمارۀ 11، صص 3-18.https://urbstudies.uok.ac.ir/article_9563.html
لنگ، جان. (1381). آفرینش نظریۀ معماری، ترجمۀ علیرضا عینی‌فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.https://www.gisoom.com/book/11200022/
منصور ماهانی، سوگل. (1394). تأثیر تعاملات اجتماعی بر معماری و فضای عمومی شهری، اولین کنفرانس سالانۀ پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، ایران، یزد.https://civilica.com/doc/544300/
منصوری، تاج‌الدین؛ جهان‌بخش، حیدر. (1395). سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع‌پذیری، در فضای شهری (مطالعۀ موردی: خیابان مدرس کرمانشاه)، نشریۀ علمی-پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، دورۀ هفتم، شمارۀ 11، صص 69-95.https://doi.org/10.30475/isau.2017.62017
مؤذنی، محسن؛ قربانی پارام، افشین. (1399). بررسی تأثیر معماری مدرن بر افزایش تعاملات اجتماعی (نمونۀ موردی: تهران)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط‌زیست در قرن ۲۱، تهران.https://civilica.com/doc/1143493/
مهدویان، فاطمه؛ کلانتری، عبدالحسین. (1399). بررسی نقاط گسست تعاملات اجتماعی در شهر تهران، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دورۀ یازدهم، شمارۀ 1، صص 161-190.https://ijsp.ut.ac.ir/article_79198.html
هنرخواه، رؤیا؛ افضلی، کوروش؛ قائدی، عبدالکریم. (1401). بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری با استفاده از تکنیک متاآنالیز، فصلنامۀ علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، موسسه آموزش عالی قشم دورۀ دوازدهم، شمارۀ 47، صص 84-97.https://www.jgeoqeshm.ir/article_130163.html
 
Askarizad, R., & He, J., (2022), post-pandemic urban design: The equilibrium between social distancing and social interactions within the built environment. Cities, 124, 103618.https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103618
Beier, R., (2018), Towards a new perspective on the role of the city in social movements: Urban Policy after the ‘Arab Spring’. City, 22(2), 220-235.https://doi.org/10.1080/13604813.2018.1451135
Cao, J., & Kang, J., (2019), Social relationships and patterns of use in urban public spaces in China and the United Kingdom. Cities, 93, 188-196.https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.05.003
Carmona, M., Heath, T., Oc, T. & Tiesdell, S. (2003). Public Place- Urban Space. Nottingham: Architectural press.https://link.springer.com/article/10.1057/
Enssle, F., & Kabisch, N., (2020), Urban green spaces for the social interaction, health and well-being of older people—An integrated view of urban ecosystem services and socio-environmental justice. Environmental science & policy, 109, 36-44.https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.04.008
Extevez, E., Cenci, K., Fillottrani, P., & Janowski, T., (2021), Review of International Standards and Policy Guidelines for Smart Sustainable Cities. Smart Cities and Smart Governance: Towards the 22nd Century Sustainable City, 69-99.https://link.springer.com/book/10.1007/
Gehl, J., (1987), life between buildings: using public space, Van nostrand reinhold company, New York.https://pdfroom.com/books/life-between-buildings-using-public-space
Germann-Chiari, C., & Seeland, K., (2004), Are urban green spaces optimally distributed to act as places for social integration? Results of a geographical information system (GIS) approach for urban forestry research. Forest Policy and Economics, 6(1), 3-13.https://doi.org/10.1016/S1389-9341(02)00067-9
Hajer, M., & Reijndorp, A., (2001), In search of new public domain, Rotterdam. NAi Publishers. Hanson, J. (2000). Urban transformations: A history of design ideas. Urban Design International, 5, 97122.https://link.springer.com/article/10.1057/
Latham, A., & Layton, J. (2019). Social infrastructure and the public life of cities: Studying urban sociality and public spaces. Geography Compass, 13(7), e12444.‏ https://doi.org/10.1111/gec3.12444
Özgüner, H. (2011). Cultural differences in attitudes towards urban parks and green spaces. Landscape Research, 36(5), 599-620.https://doi.org/10.1080/01426397.2011.560474
Peters, K., Elands, B., & Buijs, A., (2010), Social interactions in urban parks: Stimulating social cohesion? Urban forestry & urban greening, 9(2), 93-100.https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.11.003
Purwanto, E., & Harani, A. R., (2020), Understanding the place attachment and place identity in public space through the ability of community mental map. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 402, No. 1, p. 012024). IOP Publishing.https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-
Sheng, Q., Wan, D., & Yu, B., (2021), Effect of space configurational attributes on social interactions in urban parks. Sustainability, 13(14), 7805.https://doi.org/10.3390/su13147805
Zhang, C., Jin, J., Qiu, X., Li, L., & He, R. (2022), Regional social relationships evaluation using the AHP and entropy weight method: A case study of the Qinghai–Tibet Plateau, China. Sustainability, 14(9), 5321.https://doi.org/10.3390/su14095321