شناسایی عوامل هوشمندی سازمان در سازمان‌های ارائه‌دهندۀ خدمات گردشگری در استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

فناوری مدرن در سازمان‌های گردشگری، تعدادی از مشاغل و تخصص‌ها را حذف و تعدادی از مشاغل و تخصص‌های جدید را به‌وجود آورده‌است. این در حالی است که ساختار سازمان‌های ارائه‌دهندۀ خدمات گردشگری در استان خراسان جنوبی همچنان شکل سنّتی خود را حفظ کرده‌است و نیاز به شناسایی عوامل عملکرد هوشمندانه در گردشگری و تغییر ساختار سازمان‌های ارائه‌دهندۀ این خدمات احساس می‌شود. پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل هوشمندی در صنعت گردشگری خراسان جنوبی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل همۀ کارشناسان شاغل در سازمان‌های گردشگری استان خراسان جنوبی است (هتل‌های سه‌ستاره، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری). برای تعیین نمونۀ آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعاً 356 نفر مورد توزیع پرسشنامه قرار گرفتند. پرسشنامۀ مورداستفاده در پژوهش، محقق‌ساخت است که برای طراحی آن از تکنیک دلفی استفاده‌ شده‌است. روایی و پایایی پرسشنامه به روش سازه- واگرا بررسی شد و در ادامه با استفاده از رویکرد حداقل مجذورات جزئی، روابط متغیّرها و مدل اصلی پژوهش بررسی شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است ‌که خدمات الکترونیک (غیرحضوری) برای گردشگران، کارکنان آموزش‌دیده و مسلط به زبان خارجه، خدمات و محصولات مکمل در کنار محصول اصلی سازمان، ارائۀ تجربۀ سفر هوشمند، آزاداندیشی و نوآوری کارکنان گردشگری و سرانجام استفاده از روش‌های نوین بازاریابی گردشگری، ازجمله مهم‌ترین عوامل هوشمندی در سازمان‌های گردشگری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Organizational Intelligence Factors in Organizations Providing Tourism Services in South Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • amir ghorbani 1
  • dr.abolfazl danaei 2
  • dr.seyyed mohammad zargar 3
  • dr.hadi hematiyan 4
چکیده [English]

Modern technologies used for the tourism organization have eliminated a number of occupations and specializations and have instead created some new occupations and specializations. While the structure of tourism service provider organizations in the southern Khorasan province has retained its traditional form and the need to identify smart performance factors in tourism and change the structure of organizations providing these services is felt. The present study aims to identify the intelligent factors in the tourism industry of South Khorasan. The research society includes all official experts of tourism organization of South Khorasan Province. To determine the statistical sample of the research, the census method was used. Out of 356 distributed questionnaires 350‌ number of them that were completed correctly, collected and analysed. The questionnaire is the researcher made that to the design of it the Delphi technique is used. Then reliability and validity of it were investigated by the Structural-divergent method. The final results indicate that providing electronic services for tourists, Trained and fluent foreign language staff, providing services and complementary products, provide smart travel experience, the open mind, and tourism innovation and finally use of modern tourism marketing methods has the greatest impact on the intelligent performance in tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism organization
  • intelligent operation
  • tourism management
  • Delphi method
  • south Khorasan province
امانی، جواد؛ خضری آذر، هیمن؛ محمودی، حجت. (1391). معرفی مدل‌یابی ساختاری به ‌روش حداقل مجذورات جزئی PLS-PM، مجلۀ بر خط دانش روان‌شناختی، دانشگاه بیرجند، سال اول، شمارۀ 1، صص 55-41.
باقری، مسلم؛ شجاعی، پیام؛ کیانی، مهرداد. (1395). ارائۀ مدل تفسیری ساختاری شاخص‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (مطالعۀ موردی: استان فارس). مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، دانشگاه مازندران،سال 5، شمارۀ 18، صص 157-137.
پیرس، فیلیپ. آل. (1395). رفتار گردشگر (بن‌مایه‌ها و طرح‌های مفهومی)، مترجم: حمید ضرغام بروجنی، تهران: مه‌کامه.
دانایی، ابوالفضل؛ قربانی، امیر؛ رئیسی، ابوالقاسم. (1397). آسیب‌شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (موردمطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خراسان جنوبی). دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری، جهاد دانشگاهی مشهد، سال 6، بهار و تابستان 1397، صص 138-113.
دانایی، ابوالفضل؛ مؤمن، الهام. (1396). بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبکه‌های اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان (مورد مطالعه: کاربران شبکۀ اجتماعی تلگرام). نشریۀ علمی-پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، سال 9، شمارۀ 18، پاییز و زمستان، صص 267-244.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رستگار، عباسعلی؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ فارسی‌زاده، حسین؛ بلوچی، حسین. (1394). تبیین اثر هوش ساختاری-سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی، فصلنامۀ علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دانشگاه اصفهان، ویژه‌نامۀ نخستین اجلاس ملی بازاریابی خدمات) با تأکید بر چالش‌ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان).
رنگریز، حسن. (1394). تحلیل مسائل برنامه‌ریزی نیروی انسانی، تهران: مهربان نشر.
سپهوند، رضا؛ شریعت‌نژاد، علی. (1393). بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابت‌جویی صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان لرستان، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال 13، شمارۀ 63، صص 198-173.
سرلک، محمدعلی. (1390). چهره‌های نوین سازمانی. تهران: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور.
قربانی، امیر (1392). عارضه‌یابی سازمانی در صنعت هتل‌داری استان خراسان جنوبی، کاربرد مدل شش بُعدی وایز بورد. پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، اصفهان: کتابخانه دانشگاه شیخ بهایی.
قربانی، امیر؛ نصر اصفهانی، علی. « بررسی کیفیت تبلیغات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر، مورد مطالعه: شهر بیرجند». اولین اجلاس بین‌المللی افق‌های نوین در مدیریت،  اسفندماه 1394، دانشگاه شیراز، صص 16-3.
قربانی، امیر؛ نصر اصفهانی، علی؛ یوسفی، جواد. (1393). عارضه‌یابی نیروی انسانی در صنعت هتل‌داری. فصلنامۀ علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه، دانشگاه علم و فرهنگ، شمارۀ 6، صص 139-127.
لاندبرگ، دونالد؛ استاونجا، مینک؛ مورتی، کریشنا. (1391). اقتصاد گردشگری. ترجمۀ محمدرضا فرزین، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
لاولاک، کریستوفر؛ رایت، لارن. (1391). اصول و مدیریت بازاریابی خدمات. ترجمۀ بهمن فروزنده، تهران: نشر آموخته.
نجاری، حمیدرضا؛ آقایی، علی‌اکبر. «سازمان هوشمند».  اولین هم‌نشست بین‌المللی علوم مدیریت با محوریت توسعۀ پایدار (تهران، بهمن 1393). 25-12.
نجاری، رضا؛ آذر، عادل؛ جلیلیان، حمیدرضا. (1394). ارائۀ مدل سازمان هوشمند (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی). فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی، سال 4، شمارۀ 1، صص 24-1.
 
‌Adamczewski, P. (2016). ICT solutions in intelligent organizations as challenges in a knowledge economy. Management, 20 (2), 198-209.
Al-Kasasbeh, M. M., Al-Kasasbeh, S. A. M., & AL-Faouri, A. H. (2016). Smart Organization Characteristics and its Impact on Social and Environmental Performance: An Empirical Study on Jordan Phosphate Mines Company. International Journal of Business and Management, 11 (8), 106.
Ankomah, P., & Larson, T. (2018). Virtual Tourismand Its Potential for Tourism Development in Sub-Saharan Africa. In Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (pp. 4113-4122).
Beck, J., & Egger, R. (2018). Emotionalize Me: Self-reporting and Arousal Measurements in Virtual Tourism Environments. In Information and Communication Technologies in Tourism 2018 (pp. 3-15). Springer, Cham.
Borchers, A. (Ed.). (2018). Technology Management in Organizational and Societal Contexts. IGI Global.
‌Brata, I. B., & Pemayun, A. G. P. (2018). Human Resource Competency Tourism Bali together with the ASEAN Economic Community. International Research, Journal of Management, IT and Social Sciences (IRJMIS), 5 (2), 186-194.
‌Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). Smart tourism destinations, enhancing the tourism experience through personalization of services. Information and communication technologies in tourism 2015 (pp. 377-389). Springer, Cham.
‌Colchado, G., & Melgar, A. (2018, January). Competitive Intelligence Using Domain Ontologies on Facebook of Telecommunications Companies of Peru. In International Conference on Information Theoretic Security (pp. 777-787). Springer, Cham.
‌Dickinson, J. E., Ghali, K., Cherrett, T., Speed, C., Davies, N., & Norgate, S. (2014). Tourism and the smartphone app: Capabilities, emerging practice, and scope in the travel domain.Current Issues in Tourism, 17(1), 84-101.
‌Divisekera, S., & Nguyen, V. K. (2018). Determinants of innovation in tourism evidence from Australia. Tourism Management, 67, 157-167.
‌Domingues, R. B., & Gonçalves, G. (2018). Assessing environmental attitudes in Portugal using a new short version of the Environmental Attitudes Inventory. Current Psychology, 1-11.
‌Ghorbani, A., Raufirad, V., Rafiaani, P., & Azadi, H. (2015). Ecotourism sustainable development strategies using SWOT and QSPM model: A case study of Kaji Namakzar Wetland, South Khorasan Province, Iran. Tourism Management Perspectives, 16, 290-297.
‌Gibson, A., & O'Rawe, M. (2018). Virtual reality as a travel promotional tool: Insights from a consumer travel fair. Augmented Reality and Virtual Reality (pp. 93-107). Springer, Cham.
Goeldner, C. R., & Ritchie, J. B. (2009). Tourism principles, practices, philosophies. John Wiley & Sons.
‌Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: foundations and developments. Electronic Markets, 25 (3), 179-188.
‌Guimont, D., & Lapointe, D. (2016). Innovation in Tourism.Technology Innovation Management Review, 3.
Hall, C. M., & Williams, A. (2008). Tourism and innovation. Routledge.
‌Hassan, A., & Jung, T. (2018). Augmented Reality as an Emerging Application in Tourism Marketing Education.Digital Marketing and Consumer Engagement: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 425.
IGI Global Baggio, R., & Scaglione, M. (2018). Strategic visitor flows and destination management organization. Information Technology & Tourism, 18(1-4), 29-42.
‌Kim, H. J., & Jeong, M. (2018). Research in hospitality and tourism, education: Now and the future. Tourism Management Perspectives, 25, 119-122.
‌Koo, C., Gretzel, U., Hunter, W. C., & Chung, N. (2015). The role of IT in tourism. Asia Pacific Journal of Information Systems, 25 (1), 99-104.
 Koo, C., Shin, S., Kim, K., Kim, C., & Chung, N. (2013). Smart Tourism of Korea: A Case Study. In PACIS (p. 138).
‌Law, R., Chan, I. C. C., & Wang, L. (2018). A comprehensive review of mobile technology use in hospitality and tourism.Journal of Hospitality Marketing & Management, (just-accepted).
‌Leslie, D., Russell, H., & Forbes, A. (2002). Foreign language skills and tourism management courses in the UK. Industry and Higher Education, 16(6), 403-414.
‌Liberato, P., Alen, E., & Liberato, D. (2018). Smart tourism destination triggers consumer experience: the case of Porto. European Journal of Management and Business Economics, 27(1), 6-25.
‌Maedche, A., & Weiß, P. (2002). Towards ontology-based smart organizations. At Working Conference on Virtual Enterprises (pp. 201-208). Springer, Boston, MA.
‌Michael, E. J. (2003). Tourism micro-clusters. Tourism Economics, 9 (2), 133-145.
‌Moutinho, L., & Vargas-Sanchez, A. (Eds.). (2018). Strategic Management in Tourism, CABI Tourism Texts. Cabi.
‌Rezaei, F., Ramazannezhad, N., Shiadeh, A., & Sabz, F. (2018). Investigating the Relationship between Intellectual Capital and Organizational Intelligence among Nurses Working in Ayatollah Rouhani Hospital in Babol in 2017. Middle East Journal of Family Medicine, 7(10), 221.
‌Richards, G. (2011). Creativity and tourism: The state of the art. Annals of tourism research, 38(4), 1225-1253.
‌Santana, A. A., & Gil, S. M. (2018). Cooperation and Competition Among Regions: The Umbrella Brand as a Tool for Tourism Competitiveness. In Geopolitics and Strategic Management in the Global Economy (pp. 315-336). IGI Global.
socially aware service robot for passenger guidance and help in busy airports. In Field and service robotics (pp. 607-622). Springer, Cham.
Spencer: A‌Tussyadiah, I. P., Wang, D., Jung, T. H., & tom Dieck, M. C. (2018). Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical evidence from tourism. Tourism Management, 66, 140-154.
‌Triebel, R., Arras, K., Alami, R., Beyer, L., Breuers, S., Chatila, R., & Hung, H. (2016).
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modelling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 177-195.
‌Young, J. K. (2016). Non-Travel: the role of design in the experience of contemporary travel.
‌Zarei, A., Maleki, M., & Feiz, D. (2018). Competitive Intelligence Text Mining: Words Speak. Journal of AI and Data Mining, 6 (1), 79-92.