دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، تیر 1402، صفحه 1-242 
سازمندی باغشهر قزوین

صفحه 215-242

10.22111/gaij.2023.44969.3098

عبرت محمدیان؛ مریم رحمتی؛ سمیه جهانتیغ مند